Všeobecné obchodní podmínky

Vyplňte formulář a společně realizujme váš projekt!

Nezávazně nás kontaktujte a společně najdeme ideální řešení.

Vyplněním následujícího formuláře nám sdělte více informací o vašich potřebách, požadavcích nebo přáních.

  Kontaktní formulář

  Všeobecné obchodní podmínky
  I.Dodavatel
  ASPERA technology s. r.o., se sídlem Křižíkova 734/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 07699140 zastoupená Ing. Františkem Kaskou, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 28292 dále jen „dodavatel“
  II. Předmět
  Předmětem smlouvy je stanovení podmínek pro dodávky a jednotlivé odběry výrobků a služeb odběratelem od dodavatele ASPERA technology, výroba a zpracování plechu.
  III. Všeobecné dodací podmínky
  1. Výrobky/služby budou dodavatelem dodány na základě objednávky odběratele (písemné resp. ústní) v termínech potvrzených dodavatelem.
  2. Objednávka musí obsahovat specifikace a množství požadovaných výrobků/služeb, resp. termín a místo dodání. Případná revize dílů/výkresů musí být v objednávce řádně označena. Zákazník je povinen na změnu dílů/výkresů upozornit.

  Zaslaná data zákazníkem jsou považována za platná a úplná. Zákazník je zodpovědný za správnost a úplnost všech zaslaných dat/podkladů potřebných k výrobě.

  Případná změna dokumentace musí projít řádným změnovým řízením.

  3. Doprava výrobků/služeb je řešena dohodou pro jednotlivé obchodní případy.
  4. S výrobky/službami bude odběrateli dodán dodací list, popřípadě faktura – daňový doklad.
  Obaly vyjma vratných obalů (tj. vyjma přepravních palet, dřevěných ohrádek, gitterboxů apod.) jsou již zahrnuty v ceně výrobků/služeb a nebudou účtovány zvlášť. Vratné obaly budou účtovány dle dohody a je možné je do 3 měsíců vrátit, přičemž bude účtována amortizace ve výši 20% z hodnoty těchto vratných obalů.
  5. V případě dohody o zajištění skladových zásob se dodavatel zavazuje skladovat odběrateli oboustranně odsouhlasené množství výrobků ve svých skladových prostorech. V případě ukončení spolupráce se odběratel zavazuje tuto zásobu odebrat nejpozději do 1 měsíce od písemného vyzvání dodavatelem.
  IV. Cena zboží a platební podmínky
  1. Cena výrobků/služeb je stanovena individuálně dle cenové nabídky.
  2. Splatnosti faktur je 15 dní
  3. Při překročení doby splatnosti bude odběrateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení.
  4. Dodavatel si vyhrazuje právo nechat si u pojišťovny stanovit výši úvěrového limitu, případně i pojistit platby odběratele.
  V. Přechod vlastnictví a záruka na jakost zboží
  1. Vlastnické právo k výrobkům/službám přechází na odběratele dnem, kdy zaplatil kupní cenu.
  2. Nebezpečí škody na výrobcích/službách přechází na odběratele okamžikem předání/převzetí výrobků a potvrzením dodacího listu.
  3. Dodavatel přejímá záruku za jakost výrobků/služeb po dobu 12 měsíců, pokud není dohodou stanoveno jinak.
  4. Záruční doba začíná běžet dnem dodání výrobků/služby.
  VI. Prohlášení dodavatele a odběratele
  1. Dodavatel je oprávněn zastavit dodávání výrobků/služeb odběrateli, pokud bude tento v prodlení s úhradami vystavených faktur déle než 30 dní po jejich splatnosti.
  2. V případě, že ze strany odběratele neodůvodněně dojde k neuhrazení dodavatelem vystavených faktur – daňových dokladů a toto zpoždění překročí dobu 60 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po datu splatnosti nejstarší neuhrazené faktury, je dodavatel bez dalšího oprávněn odprodat nebo postoupit celou pohledávku za odběratelem.
  3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní budou rozhodovány podle českého práva před obecným soudem dodavatele, tj. Okresním případně Krajským soudem v Českých Budějovicích.
  VII. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2019